درباره شرکت

این شرکت از سال 1384 به بهره برداري رسید و فعالیت خودرا با انگیزه ایجاد تحول در بازار چینی و اپال و تاثیر گذاري در بازار کاشی و بخاري آغاز نمود . علاوه بر تولید عکس برگردان این شرکت در زمینه تبلیغات و نشر نیز خدمات خود را به مشتریان عرضه می نماید.
تولید کننده انواع عکسبرگردان براي :
1.تولید کنندگان چینی مظروف
2.تولید کنندگان اوپال
3.تولید کنندگان بخاري و وسایل گرم کننده
4.تولید کنندگان انواع شیشه
5.تولید کنندگان باند کاشی
6.سایر تولید کنندگان ( انواع ظروف لعابی ، انواع سرامیک و ....)
تحقیق بازار
تحقیق بازار در زمینه نقش هاي چینی ،اپال، بخاري وکاشی یک فرآیند روز به روز و مداوم است که شامل فعالیتهاي زیر می باشد:
در درجه نخست، شناسایی تقسیم بندي هاي واقعی و دقیق بازار داخلی شامل :
1. تقسیم بندي کلی بازار کشور
2. تقسیم بندي هاي جزئی در کلان شهرها