شركت گلنقش توس به منظور ارائه محصولاتي كاملا منطبق با آخرين استانداردهاي كيفيت ، ايمني و بهداشت حرفه اي و زيست محيطي در سال 1387 اقدام به استقرارگواهينامه هاي استاندارد هاي بين المللي خود در قالب نظام مديريت يكپارچه (IMS)  نمودودر سال 1388 از شركت گواهي دهنده بين المللي OQS اتريش تائيديه دريافت نمود كه ليست  استانداردهاي بين المللي اخذ شده به شرح زير مي باشد :

ISO9001:2008 (نظام مديريت كيفيت )

ISO14001:2004 (نظام مديريت زيست محيطي )

OHSAS18001:2007 (نظام مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي